مشکلات حاصل از ماشین لباسشویی فریجیدر - تعمیرگاه مجاز مرکزی 88507981