نمایندگی تعمیرات کن مور - تعمیرگاه مجاز مرکزی 88507981